برگزاری مراسم جشن تکلیف مدارس دخترانه گناوه با همکاری مدرسه الزهرا س گناوه وخیرین مدرسه

برگزاری مراسم جشن تکلیف چندین مدرسه با همکاری مدرسه الزهرا س گناوه وخیرین مدرسه

شناسه خبر : 73348

1397/12/03

تعداد بازدید : 214

برگزاری مراسم  جشن تکلیف چندین مدرسه  با همکاری مدرسه الزهرا س گناوه وخیرین مدرسه
مراسم جشن تکلیف چندین مدارس دخترانه با همکاری مدرسه الزهرا س گناوه وخیرین مدرسه گناوه برگزار گردید .

مراسم جشن تکلیف چندین مدرسه دخترانه گناوه با همکاری مدرسه الزهرا س گناوه وخیرین مدرسه گناوه در مکان مدرسه علمیه الزهرا س گناوه برگزار گردید .